About Us

We are a group of young, free Syrians, who have chosen since the start of the popular revolution in Syria, to be part of their people’s struggle in their pursuit to achieve Freedom, Justice and Dignity, in a society based on citizenship and a Civic Democratic Institutional State.

Through translating a lot of world press materials, both written and viewable, the group aims at transferring the insights and views of the world’s countries and nations about the Syrian Glorious Revolution, to keep our people updated with the different international reactions. The group also contributes, with the utmost objectivity, and to the extent of its capabilities, to conveying the realistic sounds and images of what is going on in our beloved country to the world’s public opinion.

The “Free Syrian Translators” group works on translating into and from the Arabic Language, and covers a range of languages such as English, French and German. In addition to a few materials in other languages such as Russian, Spanish, Italian, Kurdish, etc.. The chosen materials are selected and verified through a controlled mechanism that ensures achieving several professional standards, contributes to the continuous expansion and diversity of the coverage areas and to the growth in numbers of the translation, proofreading and archiving cadres.

We welcome your suggestions, opinions, and inquiries on our e-mail:

info@freesyriantranslators.net

Please do not forget to visit our YouTube Channel, and browse our website

http://www.youtube.com/user/freeSyrianTranslator

https://freesyriantranslators.net/

Viva Syria, Free & Proud.

Free Syrian Translators.

8 responses to “About Us

 1. Hi, Can you please help me find the best documentary/reports in RUSSIAN (or dubbed in Russian) on the atrocities committed by the Syrian regime on the population, I would make best use of it!

  Thank you very much for your prompt reply,

  ta7ia souriya el 7orra,

  @DemoqrateyaEU

 2. Dear Free Syrian Translators,

  can you please translate PBS documentary “FRONTLINE: The Battle for Syria” to Arabic and maybe French + other languages?
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/battle-for-syria/

  Many people who don’t understand English very well would love to see it translated!

  It will be also great if you can put the Arabic script online for this and other videos so we can make the videos available on DVD with Arabic subtitles.

  We appreciate your hard work for our Free Syria : )

  Regards,

 3. ܐܰܝܢܰܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܩܳܕܶܪ ܕܶܡܫܰܒܶܚ ܠܽܐܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܴܗܳܐ ܟ݂ܶܕ ܟܡܰܠܶܩ ܠܶܗ܇
  ܐܰܘ̇ ܐܰܝܢܰܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܩܳܕܪܳܐ ܕܶܡܘܰܦܝܳܐ ܐܽܘ ܕܰܝܢܳܐ ܕܟܶܬ݁ܠܶܗ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ ܐܽܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܢ܇
  ܥܰܣܩܳܐ ܝܳܐ ܕܒܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܦܫܺܝ̣ܛܬܳܐ ܕܡܰܕܥܶܪܺܝܢܰܐ ܐܽܘ ܕܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܶܬ݁ܠܶܗ ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ܇
  ܐܶܠܳܐ ܡܽܐܘ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝ̣ܩܳܐ ܘܽܡܰܟܺ݁ܝܟ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܰܣܝܡܬܳܐ ܟܶܡܡܺܝܢܰܐ : ܗܰܠܶܠܘ̣ܝܰܗ.
  ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܛܰܘܳܬ݂ܰܝ̈ܕ݂ܶܗ ܕܠܰܐܦܶܠܰܢ܇
  ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܡܰܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܺܐܝ ܫܡܰܝܳܐ܇
  ܠܽܐܘ ܡܳܪܳܐ ܕܺܐܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܽܕܺܐܝ ܐܰܪܥܳܐ ܟܶܡܡܺܝܢܰܐ܇
  ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܽܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܇
  ܡܙܰܡܪܺܝ̣ܢܰܐ ܐܽܘ ܐܶܫܡܰܝܕ݂ܶܗ ܒܰܐ ܣܰܦ݁ܳܬ݂ܰܝ̈ܕ݂ܰܢ ܕܠܳܐ ܟܠܳܝܳܐ.
  ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܰܠܟܺܝ ܓܩܳܕܪܺܝܢܰܐ ܕܡܰܕܶܥܪܺܝܢܰܐ ܠܽܐܘ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܢ.
  ܡܰܫܶܡܥܺܝܢܰܐ ܠܶܗ ܐܽܘ ܩܳܠܰܝܕ݂ܰܢ ܩܡܽܐܘ ܟܽܘܪܣܝ̣ܰܝ̣ܕ݂ܶܗ ܐܽܘ ܡܰܙܺܝܥܳܢܳܐ.
  ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܽܘܢܳܝܗ̄ܝ܆ܒܰܪ ܐܰܠܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܶܠܘ̱ ܘܗܰܠܠܽܘܗ̄ܝ܆
  ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܽܘܢܳܝܗ̄ܝ܆ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܠܘ̱ ܕܗܰܠܠܽܘܗ̄ܝ܆ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆
  ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀
  ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݂ܐܰܠܴܗܽܘܬܳܐ܆
  ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݂ܐܰܠܴܗܽܘܬܳܐ ܀
  ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܩܰܕܺ݁ܝܫ ܡܳܪܝܳܐ܆݁ܕܰܕ݂ܢܰܚ ܦܳ݁ܪܩܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܒܶ݁ܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀
  ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܚܳܬ݂ܶܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬܳܐ܆
  ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܚܳܬ݂ܶܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬܳܐ ܀
  ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕ̄ܬܳܐ ܒܗܰܝܡܢܽܘܬܳܐ܀

  ܡܫܝܺܚܳܐ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܆
  ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ܆ܩܰܒܶ݁ܠ ܬܶ݁ܫܡܶܫܬܰ݁ܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

  ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܽܘܢܳܝܗ̄ܝ܆ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܶܠܘ̱ ܘܗܰܠܠܽܘܗ̄ܝ܆
  ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܽܘܢܳܝܗ̄ܝ܆ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܶܠܘ̱ ܘܗܰܠܠܽܘܗ̄ܝ ܆
  ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܘ̱ ܗܰܠܶܠܽܘܢܳܝܗ̄ܝ܆ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܶܠܘ̱ ܘܗܰܠܠܽܘܗ̄ܝ

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s